۱۱,۳۵۸ کالا
<div></div>

فیلترهای انتخاب فیلترهای انتخاب

مداد طراحی

238773
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی HB - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238703
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 4H - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238701
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 3H - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238700
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 2H - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238699
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی H - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238697
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 8B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238695
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 7B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238693
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 6B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238692
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 5B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238690
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 4B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238688
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 3B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن

238687
5,000 تومان
- مدادی با کیفیت بسیار بالا - دارای درجه سختی 2B - موجود در بسته بندی 12 عددی - دارای مغزی مداد SV مقاوم در برابر شکستن