در حال انجام

زایس :: Zeiss


 
دوربین چشمی Duralyt 3–12x50
دوربین چشمی Duralyt 3–12x50‎

كد کالا در چاره: 180228

قیمت: 5,175,000 تومان


   
دوربین چشمی Duralyt 3-12x50 illuminated
دوربین چشمی Duralyt 3-12x50 illuminated‎

كد کالا در چاره: 179925

قیمت: 6,600,000 تومان


 
 
دوربین چشمی Classic Diavari 2.5–10x50 T*
دوربین چشمی Classic Diavari 2.5–10x50 T*‎

كد کالا در چاره: 179758

قیمت: 10,750,000 تومان


   
دوربین چشمی Victory FL Diavari 4–16x50 T*
دوربین چشمی Victory FL Diavari 4–16x50 T*‎

كد کالا در چاره: 179063

قیمت: 14,550,000 تومان


 
 
لنز دوربین چشمی Vario Eyepiece D 15-45x/20-60x
لنز دوربین چشمی Vario Eyepiece D 15-45x/20-60x‎

كد کالا در چاره: 178361

قیمت: 3,400,000 تومان


   
لنز دوربین چشمی Eyepiece D 30x/40x
لنز دوربین چشمی Eyepiece D 30x/40x‎

كد کالا در چاره: 178310

قیمت: 2,225,000 تومان


 
 
دوربین Dialyt Spotting Scope 18-45x65
دوربین Dialyt Spotting Scope 18-45x65‎

كد کالا در چاره: 178102

قیمت: 7,450,000 تومان


   
دوربین Duralyt 1.2 - 5 x 36
دوربین Duralyt 1.2 - 5 x 36‎

كد کالا در چاره: 158978

قیمت: 4,000,000 تومان


 
 
دوربین Victory FL Diavari 6-24x56 T*FL
دوربین Victory FL Diavari 6-24x56 T*FL‎

كد کالا در چاره: 158969

قیمت: 15,350,000 تومان


   
دوربین Victory Diarange 2.5-10x50 T*
دوربین Victory Diarange 2.5-10x50 T*‎

كد کالا در چاره: 158959

قیمت: 18,700,000 تومان


 
Chare Products Count
تعدادی از جدید ترین محصولات