در حال انجام
دستگاه حضور و غیاب

 
دستگاه حضور و غیاب Virdi FOH02SC

دستگاه حضور و غیاب Virdi FOH02SC‎

كد کالا در چاره: 206533

قیمت
:
681,450 تومان


   
دستگاه حضور و غیاب Virdi AC7000SC

دستگاه حضور و غیاب Virdi AC7000SC‎

كد کالا در چاره: 206517

قیمت
:
5,197,500 تومان


 
 
دستگاه حضور و غیاب Virdi AC1000SC

دستگاه حضور و غیاب Virdi AC1000SC‎

كد کالا در چاره: 206516

قیمت
:
1,501,500 تومان


   
دستگاه حضور و غیاب FOH02RF

دستگاه حضور و غیاب FOH02RF‎

كد کالا در چاره: 163548

قیمت
:
623,700 تومان


 
 
دستگاه حضور و غیاب FOH02

دستگاه حضور و غیاب FOH02‎

كد کالا در چاره: 163544

قیمت
:
565,950 تومان


   
دستگاه حضور و غیاب AC6000SC

دستگاه حضور و غیاب AC6000SC‎

كد کالا در چاره: 163527

قیمت
:
3,927,000 تومان


 
 
دستگاه حضور و غیاب AC5000SC

دستگاه حضور و غیاب AC5000SC‎

كد کالا در چاره: 163526

قیمت
:
3,291,750 تومان


   
دستگاه حضور و غیاب AC2500SC

دستگاه حضور و غیاب AC2500SC‎

كد کالا در چاره: 163521

قیمت
:
1,848,000 تومان


 
 
دستگاه حضور و غیاب AC2100SC

دستگاه حضور و غیاب AC2100SC‎

كد کالا در چاره: 163519

قیمت
:
1,501,500 تومان