در حال انجام
اسکنر تخت A3

 
اسکنر تخت OpticSlim 1180
اسکنر تخت OpticSlim 1180‎

كد کالا در چاره: 188626

قیمت: 860,000 تومان


   
اسکنر تخت ScanMaker 9800XL Plus with TMA LED
اسکنر تخت ScanMaker 9800XL Plus with TMA LED‎

كد کالا در چاره: 170824

قیمت: 9,700,000 تومان


 
 
اسکنر تخت 9800XL Plus
اسکنر تخت 9800XL Plus‎

كد کالا در چاره: 148523

قیمت: 7,700,000 تومان


   
اسکنر تخت OpticBook A300
اسکنر تخت OpticBook A300‎

كد کالا در چاره: 135166

قیمت: 3,950,000 تومان


 
 
اسکنر تخت OpticPro A320
اسکنر تخت OpticPro A320‎

كد کالا در چاره: 135160

قیمت: 1,820,000 تومان