در حال انجام

جواهر (طلا)

تعداد محصولات:146

 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1498/1496 - طلای 18 عیار، 2.410 گرم، 0.090 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1498/1496 - طلای 18 عیار، 2.410 گرم، 0.090 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 188489

قیمت: 1,450,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1117/1114 - طلای 18 عیار، 2.615 گرم، 0.129 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1117/1114 - طلای 18 عیار، 2.615 گرم، 0.129 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 188488

قیمت: 1,660,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1562/1560 - طلای 18 عیار، 2.150 گرم، 0.060 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1562/1560 - طلای 18 عیار، 2.150 گرم، 0.060 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 188487

قیمت: 1,280,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1140/1138 - طلای 18 عیار، 2.145 گرم، 0.068 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1140/1138 - طلای 18 عیار، 2.145 گرم، 0.068 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 188486

قیمت: 1,320,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1249/1247 - طلای 18 عیار، 2.45 گرم، 0.101 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1249/1247 - طلای 18 عیار، 2.45 گرم، 0.101 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 186356

قیمت: 1,530,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1236/1234 - طلای 18 عیار، 2.43 گرم، 0.213 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1236/1234 - طلای 18 عیار، 2.43 گرم، 0.213 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 185948

قیمت: 1,740,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1224/1222 - طلای 18 عیار، 2.445 گرم، 0.113 قیراط برلیان، 2.13 قیراط آماتیس‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1224/1222 - طلای 18 عیار، 2.445 گرم، 0.113 قیراط برلیان، 2.13 قیراط آماتیس‎‎

كد کالا در چاره: 185372

قیمت: 1,500,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1467/1465 - طلای 18 عیار، 2.835 گرم، 0.064 قیراط برلیان، 1.88 قیراط آماتیس‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1467/1465 - طلای 18 عیار، 2.835 گرم، 0.064 قیراط برلیان، 1.88 قیراط آماتیس‎‎

كد کالا در چاره: 184911

قیمت: 1,380,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1555/1553 - طلای 18 عیار، 2.89 گرم، 0.097 قیراط برلیان، 1.86 قیراط آماتیس‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1555/1553 - طلای 18 عیار، 2.89 گرم، 0.097 قیراط برلیان، 1.86 قیراط آماتیس‎‎

كد کالا در چاره: 184779

قیمت: 1,660,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1487/1485 - طلای 18 عیار، 3.32 گرم، 0.171 قیراط برلیان، 2.025 قیراط آماتیس‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای آماتیس TAK-1487/1485 - طلای 18 عیار، 3.32 گرم، 0.171 قیراط برلیان، 2.025 قیراط آماتیس‎‎

كد کالا در چاره: 184543

قیمت: 1,985,000 تومان


 
تعداد محصولات:146
Chare Products Count
Chare Live Help