در حال انجام
جواهر (طلا)
تعداد محصولات:156

 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-16012 - طلای 18 عیار، 1.190 گرم، 0.06 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-16012 - طلای 18 عیار، 1.190 گرم، 0.06 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 202198

قیمت: 850,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15995 - طلای 18 عیار، 1.670 گرم، 0.11 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15995 - طلای 18 عیار، 1.670 گرم، 0.11 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 202197

قیمت: 780,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15909 - طلای 18 عیار، 2.190 گرم، 0.06 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15909 - طلای 18 عیار، 2.190 گرم، 0.06 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 202007

قیمت: 950,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1200/1198 - طلای 18 عیار، 2.920 گرم، 0.093 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1200/1198 - طلای 18 عیار، 2.920 گرم، 0.093 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 193050

قیمت: 1,660,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1446/1444 - طلای 18 عیار، 2.415 گرم، 0.104 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1446/1444 - طلای 18 عیار، 2.415 گرم، 0.104 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 190072

قیمت: 1,510,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1546/1544 - طلای 18 عیار، 2.435 گرم، 0.030 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1546/1544 - طلای 18 عیار، 2.435 گرم، 0.030 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 190008

قیمت: 1,320,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1141/1139 - طلای 18 عیار، 2.145 گرم، 0.068 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1141/1139 - طلای 18 عیار، 2.145 گرم، 0.068 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 190007

قیمت: 1,320,000 تومان


   
گوشواره طلای مروارید TAK-1558 - طلای 18 عیار، 1.495 گرم، 0.070 قیراط برلیان، 2 عدد مروارید طبیعی
گوشواره طلای مروارید TAK-1558 - طلای 18 عیار، 1.495 گرم، 0.070 قیراط برلیان، 2 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 189959

قیمت: 966,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1514/1512 - طلای 18 عیار، 2.400 گرم، 0.100 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1514/1512 - طلای 18 عیار، 2.400 گرم، 0.100 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 189954

قیمت: 1,490,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1574/1572 - طلای 18 عیار، 2.300 گرم، 0.064 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1574/1572 - طلای 18 عیار، 2.300 گرم، 0.064 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 189892

قیمت: 1,330,000 تومان


 
تعداد محصولات:156
Chare Products Count