در حال انجام
نرم افزار کاربردی

 
نرم افزار حسابداری عمومی، بازرگانی و صنعتی 4 کاربره در شبکه NAS
نرم افزار حسابداری عمومی، بازرگانی و صنعتی 4 کاربره در شبکه NAS‎

كد کالا در چاره: 122876

قیمت: 5,668,000 تومان

تارا افزار پارس :: Tara Afzar Pars


   
نرم افزار حسابداری عمومی و بازرگانی 4 کاربره در شبکه NA
نرم افزار حسابداری عمومی و بازرگانی 4 کاربره در شبکه NA‎

كد کالا در چاره: 122871

قیمت: 4,905,000 تومان

تارا افزار پارس :: Tara Afzar Pars


 
 
نرم افزار حسابداری تک کاربره عمومی، بازرگانی و صنعتی AS
نرم افزار حسابداری تک کاربره عمومی، بازرگانی و صنعتی AS‎

كد کالا در چاره: 122870

قیمت: 2,398,000 تومان

تارا افزار پارس :: Tara Afzar Pars


   
نرم افزار حسابداری تک کاربره عمومی و بازرگانی A
نرم افزار حسابداری تک کاربره عمومی و بازرگانی A‎

كد کالا در چاره: 122866

قیمت: 1,744,000 تومان

تارا افزار پارس :: Tara Afzar Pars


 
 
نرم افزار حسابداری تک کاربره بازرگانی متوسطه I-ONE
نرم افزار حسابداری تک کاربره بازرگانی متوسطه I-ONE‎

كد کالا در چاره: 122862

قیمت: 491,000 تومان

تارا افزار پارس :: Tara Afzar Pars


   
نرم افزار حسابداری تک کاربره با کاربری آسان IR
نرم افزار حسابداری تک کاربره با کاربری آسان IR‎

كد کالا در چاره: 121860

قیمت: 104,000 تومان

تارا افزار پارس :: Tara Afzar Pars


 
Chare Products Count