در حال انجام
تصفیه هوا
تعداد محصولات:64

 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec AP-HC300A/B
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec AP-HC300A/B‎

كد کالا در چاره: 205510

قیمت: 1,180,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-390D Clean Room
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-390D Clean Room‎

كد کالا در چاره: 205509

قیمت: 4,200,000 تومان


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3860
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3860‎

كد کالا در چاره: 205508

قیمت: 1,060,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A‎

كد کالا در چاره: 198320

قیمت: 760,000 تومان


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205‎

كد کالا در چاره: 198124

قیمت: 120,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C‎

كد کالا در چاره: 198121

قیمت: 720,000 تومان


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100‎

كد کالا در چاره: 198120

قیمت: 620,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3500
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3500‎

كد کالا در چاره: 198119

قیمت: 740,000 تومان


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2800
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2800‎

كد کالا در چاره: 198103

قیمت: 360,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2500
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2500‎

كد کالا در چاره: 198102

قیمت: 290,000 تومان


 
تعداد محصولات:64
Chare Products Count